Purple Kush Feminized

15,00

Variedad kush popular